Đóng góp xã hội

Với mục tiêu “Là công dân tốt trong cộng đồng sở tại” và trở thành công ty “được mến yêu nhất”, Công ty ô tô Toyota Việt Nam đã và đang tích cực đóng góp cho cộng đồng và xã hội thông qua nhiều hoạt động ý nghĩa có quy mô rộng khắp trong các lĩnh vực: An toàn giao thông, Bảo vệ môi trường, Hỗ trợ phát triển giáo dục – đào tạo và Văn hóa – Xã hội. Tất cả những nỗ lực của chúng tôi đều nhằm góp phần xây dựng, phát triển bền vững và kiến tạo một tương lai tươi đẹp cho đất nước Việt Nam .

Đóng góp xã hội

Với mục tiêu “Là công dân tốt trong cộng đồng sở tại” và trở thành công ty “được mến yêu nhất”, Công ty ô tô Toyota Việt Nam đã và đang tích cực đóng góp cho cộng đồng và xã hội thông qua nhiều hoạt động ý nghĩa có quy mô rộng khắp trong các lĩnh vực: An toàn giao thông, Bảo vệ môi trường, Hỗ trợ phát triển giáo dục – đào tạo và Văn hóa – Xã hội. Tất cả những nỗ lực của chúng tôi đều nhằm góp phần xây dựng, phát triển bền vững và kiến tạo một tương lai tươi đẹp cho đất nước Việt Nam .