Các tranh đạt giải Nhất 2015

Ôtô chữa bệnh cho cây
Nguyễn Ngọc Minh - TH. Thụy Liên. Huyện Thái Thụy - Thái Bình