THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN TOYOTA NHẬT BẢN LIÊN QUAN ĐẾN ĐẠI DỊCH COVID-19