Cơ hội nghề nghiệp

01.
Vị trí: Nhân viên
Mã nhóm công việc: AF
Hạn nộp: 31/12/2019
Nơi làm việc: Vĩnh Phúc
02.
Vị trí: Nhân viên
Mã nhóm công việc: SS
Hạn nộp: 31/12/2019
Nơi làm việc: Hà Nội
03.
Vị trí: Nhân viên
Mã nhóm công việc: PE
Hạn nộp: 31/12/2019
Nơi làm việc: Hà Nội, Vĩnh Phúc
04.
Vị trí: Nhân viên
Mã nhóm công việc: DSOK
Hạn nộp: 28/04/2019
Nơi làm việc: Bình Dương
05.
Vị trí: Nhân viên
Mã nhóm công việc: PCL
Hạn nộp: 28/04/2019
Nơi làm việc: Vĩnh Phúc
Thông tin liên hệ

Bộ Phận Tuyển Dụng
Phòng Nhân Sự

ĐT: 0211.3868.100 - Số máy lẻ: 2264/2262

Email: recruitment@toyotavn.com.vn